Hur Tanums Brukshundklubb hanterar dina personuppgifter

Nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) införs samtidigt i hela EU 25 maj 2018.

I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen (PuL). GDPR innebär ett förstärkt skydd av dina personuppgifter.
Med personuppgift menar man sådant som kan identifiera en fysisk nu levande person såsom namn, adress, personnummer, e-postadress, fotografi m.m.

Tanums Brukshundklubb har enbart registrerat de personuppgifter om dig som du själv har upplyst oss om. Detta inkluderar även personnummer då detta krävs för att kunna registrera ditt medlemskap inom SBK – Svenska Brukshundklubben. Om du deltar på kurs, tävling eller annan klubbgemenskap tillfrågas du alltid om du godkänner att vara med på bild.

Som medlem i Tanums Brukshundklubb har du
• rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig hos oss
• rätt att få felaktiga uppgifter rättade
• rätt att bli glömd, d.v.s. få dina uppgifter raderade om du avslutar medlemskapet
• rätt att göra invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas av oss
• rätt att lämna klagomål till Datainspektionen

Du kan däremot inte vara medlem i SBK utan att ha nödvändiga personuppgifter registrerade.
På SBKs hemsida finns mer information om GDPR och vad som gäller för SBKs medlemmar.

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/dataskyddsforordningen-gdpr/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/dataskyddsforordningen-gdpr/ordlista-gdpr/

Tanums Brukshundklubb behandlar personuppgifter vid tre tillfällen.
• SBKs medlemsregister ”Medlem Online”
• Webhotell och mejltjänst hos företaget Space2u
• Anmälningslistor till kurser och tävlingar

Medlem Online - SBK och alla ingående hundras- och lokalklubbar är var och en enskilda juridiska personer som delar ett och samma medlemsregister. De har därför ett delat ansvar för uppgifterna i registret.
Tanums Brukshundklubb (TBK) har bara tillgång till uppgifter för de egna medlemmarna. Efter inregistrering av ditt medlemskap kan vi endast se följande registerposter såsom medlemsnummer, förnamn, efternamn, adress, postadress, mobilnummer, e-postadress, födelsedata ÅÅMMDD samt datum för när erlagd årsavgift går ut. Övriga uppgifter i ”Medlem Online” förvaltas av SBK.

Mejlsystem och webbhotell - TBK använder dessa tjänster som förvaltas av företaget Space2u. Här finns uppgift om förnamn, efternamn, e-postadress och medlemsnummer. I registret finns samtliga medlemmar och icke-medlemmar som vill ha information om föreningens verksamhet. Här finns också kopplingar mellan klubbens egna e-postadresser såsom ordf@tanumsbk.se, kassor@tanumsbk.se m.fl. och befattningshavarnas privata e-postadresser. Uppgifterna i registret uppdateras av TBK.

Anmälningslistor - Detta är listor över TBKs egna kurser och tävlingar. När någon anmäler sig till en klubbtävling eller kurs i TBKs regi via formulären på vår hemsida, skickas ett mejl med de ifyllda uppgifterna till en av föreningens mejladresser. Innehållet i dessa mejl sammanställs manuellt till deltagarlistor i Excel. Listorna innehåller uppgifter om deltagarnas förnamn, efternamn, fullständigt personnummer, sista betalningsdag för kursavgiften och medlemsnummer. Excelarket skrivs ut för att användas under tävlingen eller kursen. Papperslistorna förstörs efter tävlingen resp. kursen. Excelarket och mejlen raderas vid årets slut efter att uppgifterna rapporterats till SBK och Studiefrämjandet.

Styrelsen för
Tanums Brukshundklubb