Dagordning – Årsmötet 150211

 

Dagordning för Årsmöte 2015

Tanums Brukshundklubb

 

 

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängden

3. Val av mötesordförande

4. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet

6. Beslut om närvaro och yttranderätt, förutom av personer enligt § 7 mom. 2

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

8. Fastställande av dagordning

9. Genomgång av

-          Styrelsens verksamhetsberättelse inkl rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte

-          Balans- och Resultaträkning

-          Revisorernas berättelse

10. Fastställande av Balans- och Resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

12. Genomgång av styrelsens förslag avseende

-          Planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål

-          Rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast följande verksamhetsåret

-          Medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår

-          Andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12

KAFFEPAUS

14. Val av klubbstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

-          Ordförande i styrelsen (1 år)

-          Vice Ordförande (2 år)

-          Ledamot (2 år)

-          Ledamot (2 år)

-          Suppleant (2 år)

15. Val av revisorer enligt § 9 (1 år) samt revisorssuppleanter (1 år)

16. Val av valberedning enligt § 10

-          Sammankallande (1 år)

-          Ledamot (1 år)

-          Ledamot (2 år)

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14 – 16

18. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 13

19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige

20. Pristutdelning och Avtackning

21. Årsmötets avslutande

Lämna ett svar