Årsprotokoll 150211

Tanum Brukshundklubb

Protokoll för årsmöte 2015-02-11

Närvarande: Helena Lindhe, Ing-Marie Törnros, Lise-Lotte Mårtensson, Marie Pihl- Bartling, Maria Karlsson, Sofie Johansson, Maggie Svensson, Agneta Almeida, Anette Elg, Daisy Kvick Karlsson, Carolina (Lina) Mattson, Carina Arvidsson.

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Röstlängden fastställdes.

§ 3 Till mötesordförande valdes Helena Lindhe.

§ 4 till protokollförare valdes Sofie Johansson

§ 5 Till justerare tillika rösträknare valdes Daisy Kvick Karlsson och Carina Arvidsson.

§ 6 Det fanns 11 röstberättigade av 12 närvarande.

§ 7 Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

§ 8 Dagordningen fastställdes.

§ 9

A. Maria Karlsson föredrog verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna med smärre kompletteringar.

B. Ing-Marie Törnros föredrog balans- och resultaträkningen och den lades till handlingarna.

Noterades att: luftvärmepump kommer installeras och 4000kr avsatta till öppet hus dag samt att frågan om vi fått pengar av studiefrämjandet för kurser & böcker.

C. Anette Elg föredrog revisorberättelsen och den lades till handlingarna.

§ 10 Balans – och resultaträkningen förställdes.

§ 11 Förslag till verksamhetsplan föredrogs. Förslag på hur vi kan öka antalet ungdomar i vår verksamhet;

- Affischera i butiker

- Utdelning av informationslappar i skolor

- Visa oss på markander Rabbalshede, Grebbestad m.m. ’

§ 12 Beslut om att höja medlemsavgiften med 30kr till 470kr. Höjningen kommer att ske fr.o.m. detta betalande år (2015).

§ 13

Val av ordförande 1år – Daisy Kvick Karlsson Val av vice ordförande 2år – Carina Arvidsson Sittande ledamot, kassör (1år) - Ing- Marie Törnros Val av ordinarie Ledamot, sekreterare 2år – Sofie Johansson Val av ordinarie ledamot 2år – Helena Lindhe

Val av ordinarie ledamot 2 år- Liselott Mårtensson Val av ordinarie ledamot 1 år Maggie Svensson (Ny) Val av suppleant 1år – Caroline Lindgren (Ny)

Val av ordinarie revisor 1år – Anette Elg (Omvald)

Val av ordinarie revisor Maria Karlsson Val av revisorssuppleant 1år – Eva Khilberg

Val av sammankallande i valberedningen 1år – Marléne Allebring Val av ledarmot i valberedningen 1år – Inger Cederberg Val av ledarmot i valberedningen 2år – Maria Karlsson

§ 14 Beslut om att avtackning kommer att ske på annat sätt.

§ 15 Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sofie Johansson

Justeras

_______________________________ ________________________________________

Daisy Kvick Karlsson Carina Arvidsson

________________________________

Helena Lindhe mötesordf.

 

Lämna ett svar